BOSANSKOHERCEGOVAČKI DIJALEKTOLOŠKI ZBORNIK XI

Muhamed Arnaut: Govor zeničkih Muslimana starosjedilaca; Jasna Hadžimejlić: Morfološke osobine govora Hercegovine i jugoistočne Bosne, edicija Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik, knjiga 11, urednica: Naila Valjevac, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2017, 433 str.

Iz štampe je izašla nova knjiga (br. XI) iz edicije Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik, s dvije važne monografije. Prva je Govor zeničkih Muslimana starosjedilaca Muhameda Arnauta, a druga Morfološke osobine govora Hercegovine i jugoistočne Bosne Jasne Hadžimejlić.

U prvom tekstu, koji predstavlja magistarski rad autora, opsežno je obrađen govor Zenice, na fonetskom, morfološkom, sintaksičkom i leksičkom planu, uz uobičajenu aparaturu koja prati dijalektološke studije, kao što su rječnik, karte, tekstovi i ostali prilozi. Ovom monografijom popunjena je još jedna praznina koja je postojala u istraživanju bosanskohercegovačkih dijalekata.

Drugi tekst nastao je kao dio nekadašnjeg velikog projekta Bosanskohercegovački dijalekatski kompleks, u čijem okviru je prikupljen materijal sa 226 punktova, koji je onda sistematski obrađivan, a rezultati analize objavljivani su u Bosanskohercegovačkom dijalektološkom zborniku. I ova analiza pripada tom krugu i nastala je prije rata, ali su se tek sad stekli uslovi za njeno objavljivanje.

Nadamo se da će ovaj broj Bosanskohercegovačkog dijalektološkog zbornika naći put do korisnika, prvenstveno dijalektologa, i da će im biti od koristi u njihovim daljim istraživanjima.

Cijena 30,00 BAM

Podijelite