SIMPOZIJ O BOSANSKOM JEZIKU

Ibrahim Čedić (ur.): Simpozij o bosanskom jeziku – zbornik radova sa znanstvenog skupa u Bihaću, 7. i 8. septembra 1998, edicija Posebna izdanja, knjiga 10, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo, 1999, 265 str.

Ovo izdanje sadrži zbornik radova sa Simpozija o bosanskom jeziku koji je održan u Bihaću 7. i 8. septembra 1998. godine. Kao prvi naučni skup o bosanskom jeziku, ovaj simpozij nije bio problemski i tematski omeđen. Svoja viđenja, analize i prijedloge iznijeli su mnogi lingvisti, sociolozi, filozofi, masmediolozi, pedagozi itd. U zborniku je predstavljeno dvadeset osam radova.

Objavljeni su radovi sljedećih autora: Muhamed Filipović, Dževad Jahić, Mevlida Karadža, Džemaludin Latić, Marina Katnić-Bakaršić, Naila Valjevac, Nusret Isanović, Asim Halilović, Muhamed Nuhić, Josip Baotić, Muhamed Šator, Ibrahim Čedić, Asim Peco, Ismet Smailović, Muhamed Nezirović, Asim Kamber, Adnan Kadrić, Ramiz Salihović, Ibrahim Kajan, Nedžad Pašić, Rašid Durić, Alija Pirić, Husein Zvrko, Muhamed Huković, Mevlida Pekmez, Aida Kršo, Mensura Ćatović.

Cijena 20,00 BAM

Podijelite