JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA INSTITUTA ZA JEZIK UNIVERZITETA U SARAJEVU

13-04-21 Zenaida 0 comment

Broj: 01/215/21

Datum: 12. 4. 2021. godine

Na osnovu člana 24. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 26/16), člana 106. i 116. Statuta Univerziteta u Sarajevu i Odluke Vijeća Instituta za jezik broj: 01/168/21 od 19. 3. 2021. godine, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu objavljuje

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR DIREKTORA INSTITUTA ZA JEZIK UNIVERZITETA U SARAJEVU

Direktor Instituta se bira na mandatni period od četiri (4) godine s mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.

Na konkurs se mogu prijaviti kandidati koji su zaposleni u Institutu za jezik u trenutku podnošenja prijave.

Kandidat za direktora mora ispunjavati sljedeće uvjete:
Opći uvjeti:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da nije osuđivan za krivično djelo i da se protiv istog ne vodi krivični postupak;
3. da se ne nalazi u situaciji ili odnosu koji predstavlja sukob interesa s Institutom.
Posebni uvjeti:
1. da je doktor nauka neke od oblasti kojom se bavi Institut za jezik;
2. da je izabran u naučno zvanje naučnog savjetnika ili višeg naučnog saradnika;
3. da je u radnom odnosu s punim radnim vremenom na Institutu za jezik;
4. da nije predsjednik ili član Upravnog odbora Univerziteta;
5. da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa.

Kandidati su uz prijavu obavezni priložiti:
1. biografiju (CV) s bibliografijom, datiranu i potpisanu od kandidata;
2. opis naučnog i stručnog rada;
3. program rada i razvoja Instituta za mandatni period;
4. odluku o posljednjem izboru u naučno zvanje naučnog savjetnika ili višeg naučnog saradnika;
5. uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci;
6. potvrdu o radnom odnosu;
7. potpisane i ovjerene izjave od nadležne općinske službe kojima kandidat potvrđuje:
a) da nije predsjednik ili član Upravnog odbora Univerziteta;
b) da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa;
c) da se ne nalazi u situaciji ili odnosu koji predstavlja sukob interesa s Institutom.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti:
1. Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i da se protiv njega ne vodi krivični postupak;
2. Ovjerenu izjavu da se na istog ne odnosi član IX. stav (1) Ustava Bosne i Hercegovine.

Tražena dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Prijave se dostavljaju na adresu: Univerzitet u Sarajevu – Institut za jezik, Hasana Kikića 12, 71000 Sarajevo.
Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti, s naznakom „Prijava za Konkurs za izbor direktora – za Komisiju“ (ne otvarati!). Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

Podijelite