Dijana Hadžizukić, Edim Šator (ur.) Zbornik radova. Slovo o Aleksi Šantiću, Antunu Branku Šimiću i Zulfikaru Zuki Džumhuru, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Mostar – Sarajevo, 2015. 399 str. ISBN 978-9958-604-91-1 (Univerzitet „Džemal Bijedić“), 978-9958-620-24-9 (Institut za jezik)

SLOVO O ALEKSI ŠANTIĆU

E. Ustamujić, Šantićevi poetski identiteti, str. 9–20.
S. Kodrić, Bard za sva vremena? (Pjesničko djelo Alekse Šantića i njegova poetika i politika kulture), str. 21–29.
V. Pečenković, Šantićev sonetarij, str. 31–41.
D. Hadžizukić, Funkcija mirisa u poeziji Alekse Šantića, str. 43–57.
Б. Анђелић, Слика породице у поетском опусу Алексе Шантића, str. 59–75.
А. Томић, Паралелно читање Шантићеве драме Хасанагиница и истоимене Симовићеве драме, str. 77–84.
A. Čengić, Šantićeva dramska slika Hasanaginice, str. 85–95.
E. Murtić, Metodički pristup(i) piscu i književnom djelu, str. 97–109.
I. Tomić, Tematski i stilistički aspekti u odabranim Šantićevim pjesmama, str. 111–124.
N. Kurtuma, Spacijalni akuzativ u Šantićevim pripovetkama, str. 125–132.
I. Dizdar, Šantićeva prevodilačka djelatnost s njemačkog jezika, str. 133–152.

SLOVO O ANTUNU BRANKU ŠIMIĆU

S. Raljević, Prostor Hercegovine u Preobraženjima A. B. Šimića, str. 155–162.
S. Knežević, Smrt u pjesništvu Antuna Branka Šimića kao metafizička obnova za vječnost, str. 163–177.
E. Kovač, Rima kao strukturni i semantički dio pjesničkog diskursa A. B. Šimića, str. 179–193.
I. Marić, Poetska preobraženja Antuna Branka Šimića (Sastanak sa sobom, Bolesnik, Moja preobraženja, Izgubljen), str. 195–200.
L. Žujo-Marić, Drugi u poeziji Antuna Branka Šimića i Alekse Šantića, str. 201–214.
M. Popović, Konceptualizacija boja u lirskom diskursu A. B. Šimića, str. 215–223.
B. Prndelj-Šator, Šimićeva poezija u prijevodu na njemački jezik, str. 225–232.

SLOVO O ZUKI DŽUMHURU

R. Durić, Estetički univerzalizam – Osobnost i osebujnost putopisa Zuke Džumhura, str. 235–256.
A. Pirić, Reflektiranje orijentalnog i mediteranskog prostora i duha u putopisu Zuke Džumhura, str. 257–281.
N. Rebronja, Slika Španije u putopisima i ilustracijama Zuke Džumhura, str. 283–290.
N. Rebihić, Grad i smrt kao palimpsest u Nekrologu jednoj čaršiji Zuke Džumhura, str. 291–299.
F. Trbonja, Čitanja grada u prozi Putovanje bijelom lađom Zuke Džumhura, str. 301–309.
M. Pašić-Kodrić, Putopisi Zuke Džumhura i njihov pripovjedač (Od bijega u djetinjstvo do povratka u historiju), str. 311–318.
A. Dervišević, Predaje u putopisu Zuke Džumhura, str. 319–324.
A. Kršo, Specifičnost jezičkog izraza Zuke Džumhura, str. 325–330.
B. Puriš, Dijalogičnost u putopisnim tekstovima Zuke Džumhura, str. 331–342.
I. Šabić, Boje i teorija prototipa u djelima Zulfikara Džumhura, str. 343–356.
N. Šušić, Leksičko-semantičke posebnosti Džumhurovog putopisa, str. 357–375.
S. Merzić, Karakteristična leksika u djelu Zuke Džumhura, str. 377–384.
S. Jalimam, Povijesni minimalizam u putopisima Zulfikara Zuke Džumhura, str. 385–399.