KONKURS za izbor u zvanje Naučni saradnik za oblast lingvistika – bosanski, hrvatski i/ili srpski jezik – 1 izvršilac.

08-02-24 Institut za Jezik 0 comment

Broj: 01/59/24

Datum: 7. 2. 2024. godine

 

Na osnovu člana 29. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 26/16), Odluke Vijeća Instituta za jezik broj: 01/20/24 od 12. 1. 2024. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-2-52/24 od 31. 1. 2024. godine, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu raspisuje

 

KONKURS

za izbor u zvanje

Naučni saradnik za oblast lingvistika – bosanski, hrvatski i/ili srpski jezik – 1 izvršilac.   

 

Minimalni uvjeti:

 • VSS, fakultet s odsjekom za bosanski, hrvatski i/ili srpski jezik;
 • naučno zvanje doktora iz oblasti za koju se bira ili stepen trećeg ciklusa studija iz oblasti za koju se bira s prosječnom ocjenom na prvom, drugom i trećem ciklusu studija najmanje 8 ili 3,5;
 • najmanje tri naučna rada iz oblasti za koju se bira, objavljena u priznatim publikacijama;
 • pokazane naučnoistraživačke sposobnosti.

 

Izbor u zvanje naučni saradnik vrši se na period od pet godina s mogućnošću jednog ponovnog izbora.

 

 • Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu, potrebno je da kandidati ispunjavaju i uvjete utvrđene članom 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 26/16).

Potrebna dokumentacija:

 • Prijava na konkurs, svojeručno potpisana;
 • Izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija, ne starija od 6 mjeseci;
 • Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija, ne starija od 6 mjeseci;
 • Diploma o završenoj visokoj stručnoj spremi s dodatkom diplomi / dokaz o prosjeku ocjena, original ili ovjerena kopija;
 • Diploma o naučnom stepenu magistra ili diploma o završenom II ciklusu studija s dodatkom diplomi / dokaz o prosjeku ocjena, original ili ovjerena kopija;
 • Dokaz ili diploma o stečenom zvanju doktora nauka iz oblasti za koju se bira s dodatkom diplomi / dokaz o prosjeku ocjena, original ili ovjerena kopija;
 • Prijevod gore navedenih diploma, original ili ovjerena kopija, ukoliko su izdate van Bosne i Hercegovine i ukoliko nisu na jednom od tri službena jezika BiH;
 • Rješenje o nostrifikaciji gore navedenih diploma ili potvrda da je postupak u toku, original ili ovjerena kopija;
 • Biografija (CV) i spisak objavljenih naučnih radova iz oblasti za koju se vrši izbor (uz fotokopije radova u prilogu).

 

Rok za dostavljanje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima javnog informisanja.

Prijava se može dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom na adresu: „Univerzitet u Sarajevu – INSTITUT ZA JEZIK, ulica Hasana Kikića broj 12, 71000 Sarajevo“ s naznakom „Prijava na konkurs“.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Podijelite