KONKURS za izbor u zvanje             Viši stručni saradnik za oblast lingvistika – bosanski, hrvatski i/ili srpski jezik

27-05-22 Institut za Jezik 0 comment

Broj: 01/369/22

Datum: 26. 5. 2022. godine

 

Na osnovu člana 29. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 26/16), Odluke Vijeća Instituta za jezik broj: 01/298/22 od 22. 4. 2022. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-7-3/22 od 25. 5. 2022. godine, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu raspisjuje

 

KONKURS

za izbor u zvanje

 

Viši stručni saradnik za oblast lingvistika – bosanski, hrvatski i/ili srpski jezik – 1 izvršilac.   

 

Minimalni uvjeti:

 • VSS, fakultet s odsjekom za bosanski, hrvatski i/ili srpski jezik;
 • naučni stepen magistra iz oblasti za koju se bira sa prosječnom ocjenom najmanje 8 na postdiplomskom studiju ili stepen drugog ciklusa studija iz oblati za koju se bira sa prosječnom ocjenom i na prvom i na drugom ciklusu studija najmanje 8 ili 3,5;
 • pokazane naučnoistraživačke sposobnosti.

 

Izbor u zvanje višeg stručnog saradnika vrši se na period od pet (5) godina s mogućnošću jednog ponovnog izbora.

 

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu, potrebno je da kandidati ispunjavaju i uvjete utvrđene članom 31. Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 26/16).

 

Potrebna dokumentacija:

 • Prijava na konkurs, svojeručno potpisana;
 • Izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci;
 • Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci;
 • Diploma o završenoj visokoj stručnoj spremi s dodatkom diplomi / dokaz o prosjeku ocjena, original ili ovjerena kopija;
 • Diploma o naučnom stepenu magistra ili diploma o završenom II ciklusu studija s dodatkom diplomi / dokaz o prosjeku ocjena, original ili ovjerena kopija;
 • Prijevod gore navedenih diploma, originali ili ovjerene kopije ukoliko su izdate van Bosne i Hercegovine;
 • Rješenje o nostrifikaciji gore navedenih diploma, original ili ovjerena kopija;
 • Biografija (CV) i spisak objavljenih naučnih radova iz oblasti za koju se vrši izbor (uz fotokopije radova u prilogu).

 

Rok za dostavljanje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima javnog informisanja.

Prijava se može dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom na adresu: „Univerzitet u Sarajevu – INSTITUT ZA JEZIK, ulica Hasana Kikića broj 12, Sarajevo“ sa naznakom „Prijava na konkurs“.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Podijelite